Lejebetingelser

1. Lejeperiode

Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for én dag eller weekend, samt mulighed for afhentning eller levering dagen før og efter. Hvis Feststafetten ikke modtager det lejede rettidigt retur, opkræves 50% af det fulde beløb for hver efterfølgende dag. For vore hoppeborge gælder særlige regler, når lejen er en hverdag, forhør nærmere.

2. Afbestilling af telte og tilbehør til samme

For telte og tilbehør til samme, betales 70% af lejeværdien ved afbestilling senere end 30 dage før leveringen, ved afbestilling mellem 30-60 før levering betales 40% af lejeværdien. Ved bestilling fra 1-30 dage før levering er bestilling bindende og eventuel afbestilling vil afstedkomme fuld betaling af lejeværdien

3. Eventuelle ændringer eller afbestilling af andet

Af hensyn til vores arbejdsgang er det ikke muligt at ændre en ordre nedad senere end 6 arbejdsdage før leveringsdagen. I konfirmationsperioden (april/maj) gælder dog 14 dage før. Ved eventuel annullering af lejeaftalen inden 8 dage før aftalt levering betales 50% af det fulde beløb, ved senere annullering erlægges det fulde lejebeløb.

4. Levering & transport

Vi leverer og afhenter gerne varerne, for denne ydelse beregner vi et kørselstilskud der afhænger af omfang og afstand. Ved transport forstås kørsel fra Feststafettens adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som lovligt muligt. Ved bærevej over 10 meter fra bilen og/eller opbæring på etage eller i kælder beregnes særligt tillæg. Hvis ikke andet er aftalt, er lejer behjælpelig med aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen. Lejer er selvfølgelig velkommen til selv at afhente service, og mindre ordre, MEN det er en betingelse at dette foregår i en lukket, rengjort vogn, således at transporten af det lejede materiel kan foregå under betryggende forhold. I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer.

4. Forsinkelse

Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af de i pkt. 4 tredje afsnit nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.

6. Ansvar for levering fra samarbejdspartnere

Feststafetten frafalder ethvert ansvar for levering af varer og/eller tjenester fra tredje part (dvs. vores eventuelle samarbejdspartnere).

7. Udlejningsbetingelser for telte

Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr, eller anden force majeure, at det opstillede ville lide væsentlig skade. Feststafetten er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf. Feststafetten er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperatur.

8. Specielt for telte og tilhørende gulve

Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt. Hvis Feststafetten skal lægge gulv, skal arealet være plant og evt. græs skal være nyslået. Ved eventuel opklodsning af gulv bliver der beregnet ekstra timeløn + materialeforbrug. Står lejer selv for nedlægning og optagning af gulvet skal pladerne leveres stablet, som ved modtagelsen. Lejer fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden dette nedlægges/optages. Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug. Lejer er selv ansvarlig for myndighedernes eventuelle godkendelse af opstillingen. Kan være nødvendigt i visse tilfælde)! Beredskabsstyrelsen har udsendt bekendtgørelser, der skal følges. Telt over 50m² til flere end 150 personer, skal godkendes af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Det er lejers opgave, at holde sig orienteret om gældende regler udstukket af beredskabsstyrelsen, vi kan henvise til www.beredskabsstyrelsen.dk, hvor du hele tiden kan se de nyeste regler på området.

9. Ansvarlig person & hjælpere

Der skal altid være én til to hjælpere, og en ansvarlig person tilstede ved opstillingen, for rigtig placering etc., og ved nedtagning for konstatering af eventuelle skader.

10. Opklæbning mv.

Henstilling af genstande og opklæbning på teltdugen må ikke finde sted. Der må ej heller grilles, bruges åben ild, rygeovn, i - eller i nærheden af de lejede telte.

11. Ansvar for det lejede materiel

Så længe det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver skade, der sker på det lejede materiel, hvad enten skaden er hændelig eller forårsages gennem simpel eller grov uagtsomhed, eller det forsætligt påføres det lejede. Kan en reparation udføres, sker dette ved Feststafettens foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi. Feststafetten er ikke ansvarlig for eventuel personskade eller skade i øvrigt forvoldt af det lejede. Feststafetten kan for et mindre beløb tegne en forsikring gennem NAA. Der er tale om All-risk forsikring for det lejede materiel (telt & gulv)med en selvrisiko for kunden på kr. 3.000 pr. skade. Forsikringen er kun tegnet såfremt det fremgår af den til dem fremsendte ordrebekræftelse. Forsikringspræmien skal ved bestilling betales 100% og er således ikke omfattet af de i punkt 2 nævnte betingelser omkring afbestilling af ordre. I alle tilfælde hvor forsikringen ikke dækker - og dette ikke kan bebrejdes Feststafetten - er lejer ansvarlig i fuldt omfang for skaden.

12. Betalingsbetingelser

Lejebeløbet med eventuelle tillæg for andre ydelser betales kontant ved levering/afhentning, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt. Ved for sen betaling påføres renter ifølge gældende lov, samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

13. Eventuelle reklamationer

Hvis lejer ikke inden 12 timer efter modtagelsen, eller inden brug af det lejede, rapporterer til Feststafetten om fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 11. Telefon 25 39 35 35 er åben i døgndrift, svarer vi ikke dit opkald, skal eventuel reklamation indtales på telefonsvarer. Senere reklamationer anerkendes ikke.

14. Særligt

Alle lejede effekter returneres i rengjorte stand, hvis ikke andet er aftalt, dog ikke stofduge og servietter som tilbageleveres uvasket - alle udleverede duge og servietter bliver sendt til vaskeri uanset om de er brugte eller ej. Ved afhentning/tilbagelevering skal det lejede service være pakket i samme emballage som det blev leveret i. Borde, stole og emballage til materiellet må ikke udsættes for fugt, regn eller lignende. Lyskæder og andre elektriske installationer må ikke ændres, da dette kan være forbundet med livsfare.

15. Rengøring

A) Sølvlysestager overhældes med kogende vand til stearinen er opløst. Tørres herefter med et viskestykke. B) Sølvfade og varmeplader må ikke rengøres med skuresvamp eller skurepulver! (kun med blød børste) C) Borde tørres af med en fugtig klud. D) Stole renses med lunkent vand (evt. stearin klarer vi) E) Rødvinspletter på duge eller tøj overhældes straks med hvidvin (neutraliserer rødvinen)! F) Alt vort bestik, glas og porcelæn tåler opvaskemaskine, men husk at kontrollere salt og afspændingsmiddel i maskinen. Kontrol af bestik, glas og service bedes foretaget inden nedpakning. Vi kontrollerer ved modtagelsen og eventuel omvask vil blive faktureret. G) Brugte duge tilbageleveres uvasket, gerne i pose Feststafetten forbeholder sig retten til prisændringer.